2012 A3 Symposium of Emerging Materials:
Nanomaterials for Energy and Environments

Oct. 29 - Nov. 1st, 2012,
"Korea-China-Japan meeting on nano-carbon and new materials"
Tohoku University, Sendai, Japan

Invited Speakers

(Confirmed from China)

Chang Liu (IMR CAS)
Fei Wei, (Tsinghua U.)
Dangsheng Su (IMR CAS) Yongsheng Chen (Nankai U.)
Lianmao Peng (Peking U.)
Jin Zhang,(Peking U.)
Zhiyong Tang,(Chinese Academy Science)
Yan Li,(Peking University)
Xinliang Feng,(Shanghai Jiaotong U.)
Anyuan Cao,(Peking U.)
Qingwen Li,(Chiniese Academy of Sciences)
Kaili Jiang,(Tsinghua U.)
Feng Ding,(Hong Kong Polytechnic U.)

(Confirmed from Korea)

Seunghyun Baik (Sungkyunkwan U.)
Chang-Soo Han (Korea U.)
Goo-Hwan Jeong (Kangwon National U.)
Esko Kauppinen (AALT U., Finland) Sung Wng Kim (Sungkyunkwan U.)
Cheol Jin Lee (Korea U.)
Young Hee Lee (Sungkyunkwan U.)
Sang Wook Lee (Konkuk U.)
Didier Pribat (Sungkyunkwan U.)
Hyunjung Shin (Sungkyunkwan U.)
Ji Beom Yoo (Sungkyunkwan U.)
Suklyun Hong (Sejong U.)
Joong Tark Han (KERI)

(Comfirmed From Japan)

Tsuyohiko Fujigaya (Kyushu U.)
Sumio Iijima (Meijo U. and Nagoya U.)
Ryo Kitaura (Nagoya U.)
Hiromichi Kataura (AIST)
Pilkyung Moon (Tohoku U.)
Suguru Noda (U. Tokyo, Waseda U. from 2012.9)
Yutaka Ohno (Nagoya U.)
Riichiro Saito (Tohoku U.)
Susumu Saito (TIT)
Takeshi Saito (AIST)
Yahachi Saito (Nagoya U.)
Hisanori Shinohara (Nagoya U.)
Kazu Suenaga (AIST)
Taishi Takenobu (Waseda U.)
Masako Yudasaka (AIST)

Selection method

Each country can have 300 min for all speakers including the QA. Senior members who attend several times should be in Senior class. Young class should be selected from young generation considering gender.

  1. Active class 20min+5minQA 5 people total 125min from 35-60 years old
  2. Senior class 17min+3minQA 5 people total 100min from 50-85 years old
  3. Young class 12min+3minQA 5 people total 75min from 25-40 years old