next up previous contents
Next: 関数定義 Up: 変数束縛 Previous: ( setq v

( let ((v 1 'g 1) (v 2 'g 2) ... (v n 'g n)) gg 1 gg 2 ... gg n) CMACRO

let 式はローカル変数 v 1、v 2、... v n を準備し、それ ぞれの変数に g 1、 g 2、... g n の評価結果をそれぞれ代 入し、その環境において式 gg 1、gg 2、... gg n を順番に 評価する。gg n の評価結果が let 式の値となる。

let 式はマクロであり、

   (let ((var1 val1) (var2 val2) ... (varn valn)) e1 e2 ... en)

は以下のようにマクロ展開され評価される。

   ((lambda (var1 var2 ... varn) e1 e2 ... en) val1 val2 ... valn)Riichiro Saito
1995年08月31日(木) 17時10分21秒 JST