next up previous contents
Next: ( unbind-key-function 'vmode Up: 『かんな』関連 Previous: ( set-key 'vmode

( global-set-key 'skeys 'gfn) SUBR

すべてのモードに対してキーと機能のバインディングを行う点を除いて set-key と同じ。Riichiro Saito
1995年08月31日(木) 17時10分21秒 JST